Haber

Tarım ve orman alanlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi Tarım Komisyonu’nda kabul edildi (3)

Orman kadastro çalışmaları sonucunda özel orman statüsüne çıkarılan veya müsadere ile özel orman statüsü verilen taşınmazların orman kadastro kurulları tarafından incelenmesi sonucunda yaklaşık 12 bin kişinin mağduriyeti giderilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köyişleri Kurulunca onaylanan Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile orman tahdidi veya orman kadastrosu inceleme alanlarında bulunan veya tescilli veya kayıtsız taşınmazlar, komşu köy, mahalle ve beldelerin tamamı, mutlak ilan edilmiş birden fazla orman kadastrosuna aktarılır. Orman sayılıp sayılmadığına göre farklı niteliklerle feshedildiğinin tespiti halinde, daha önce yapılmış orman kadastral çalışmaları, katı mahkemece oluşturulan sonuçlarla birlikte karara bağlanmamış sayılır. kararlar gizli tutulur.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yeni bir orman kadastro kurulu atanacaktır. Bu kurul, orman kadastrosunu ve 2/B’yi uygulayacak ve ilan edecektir. İlan edilen orman kadastro çalışmalarının sona ermesi esas alınacaktır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açılmadığı takdirde ilan edilen iş sağlamlaşır.

Kenar ve teknik bozuklukların düzeltilmesi için orman kadastro kurulları görevlendirilecek ve bu alanlardaki mülkiyet ihtilafları dava açılmadan çözülecektir.

Çalışma alanlarındaki taşınmazlar hakkında dava açılması halinde, çalışmalar Orman Genel Müdürlüğü tarafından mahkemeye bildirilecektir.

İstanbul, Kocaeli, Isparta, Muğla, İzmir, Antalya gibi iller başta olmak üzere 40 ilde 15 bin ila 20 bin hektar arazide mağduriyet yaşandığı, 15 bin civarında vatandaşın mağdur olduğu tahmin ediliyor.

Nusretiye Mahallesi’nde vatandaşların ‘2/B’ mağduriyeti giderildi

Yönetmelik ile Kocaeli’nin Kartepe ilçesine bağlı Nusretiye Mahallesi’nde, kadastro kayıtlarında ifade edilen ve sınırları net olarak belirlenemeyen yangın iddiaları nedeniyle 2/B uygulaması yapılmayan vatandaşların mağduriyetleri gideriliyor. .

Teklif ile Nusretiye Mahallesi’nde 2/B uygulamaları yapılarak vatandaşların mağduriyetleri giderilecek, orman-kamu yararını olumsuz etkileyen sorunlar giderilecek.

Yönetmelik ile özel orman statüsüne alınmaması gereken taşınmazlar, orman kadastro kurulları tarafından orman kadastro çalışmaları sonucunda şahıs ormanı olarak sonlandırılırken veya müsadere yoluyla şahıs ormanı statüsü kazanırken, yaklaşık 12 bin kişinin mağduriyeti giderilecek.

Özel ormanlar, 31 Aralık 2022 tarihinden önce varsayılan olarak oluşturulan tapu/kadastro, imar mevzuatı veya tapu kayıtlarına göre orman kadastro kurulları tarafından parsel bazında yeniden değerlendirilecektir.

Bu parseller üzerinde daha önce şahıs ormanı olarak kapatılan alanlar, üç hektar ve daha büyük olması halinde, farklı sahipler adına tescil edilen ve üç hektardan küçük olması halinde orman sayılmayan alanlar, sonlandırılarak şahıs ormanı ilan edilir.

İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açılmadığı takdirde ilan edilen iş sağlamlaşır.

Görevi orman yangınını söndürmek olan işçi 2330 sayılı Kanun kapsamına alınmıştır.

Teklifle, orman yangınlarını söndürmede fiilen görev yapan Orman Genel Müdürlüğü çalışanları ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanları ile görevlendirilen gönüllüler, Nakdi Tazminat ve Emeklilik Kanunu kapsamına alındı. 2330 numara.

Bu nedenle mükerrer düzenlemeden kaçınmak amacıyla; Orman yangınlarını söndürme çalışmalarına aktif olarak katılan ölen, yaralanan veya özürlülerin yakınlarına tazminat ödenmesini düzenleyen Orman Kanunu maddesi yürürlükten kaldırılıyor.

Genel Kamu Görevlileri ve Hizmetlerine İlişkin Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki tazminat ödemelerini düzenleyen düzenlemeden yararlanacak işçinin herhangi bir hak kaybına uğramaması amacıyla Şubeler; 31 Aralık 2023 tarihine kadar meydana gelen olaylar nedeniyle tazminata hak kazanacak olanlar hakkında bu teklifle yürürlükten kaldırılacak maddenin uygulamasına devam edilecek.

Mükerrer ödemeleri önlemek için Orman Kanunu’nun ek 6. maddesi kaldırılacaktır.

Orman Bakanlığına ve Orman Genel Müdürlüğüne bağlı döner sermayeli işletmelerin konsolide bilançolarının kârla kapatılması halinde, kârdan Genel Bütçeye yüzde 10 oranında Hazine payı düşüldükten sonra gelir kaydediliyordu. tahakkuk eden kurumlar vergisi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 18 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sayıştay Genel Tebliği’nde yer alan düzenlemeye göre aylık brüt hasılattan tahsil edilen tutarın yüzde 15’i ile yılsonu kârının yüzde 10’u Hazine payı gelir kaydedilmek üzere genel bütçeye yatırılır. Bu yöntemle yapılacak ödemelerin Orman Genel Müdürlüğü açısından mükerrer teşkil edeceği tespit edildiğinden, teklif ile Orman Kanununun ek 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Orman yangınlarını fiilen söndürmekle görevli olanların Nakdi Tazminat ve Aylıklar Hakkında Kanun kapsamına alınması halinde hak sahipleri, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra malul olanlar veya ölenler geriye dönük taleplerinin karşılanması amacıyla, Kanunun yürürlüğe girdiği 19 Nisan 2018 tarihinden itibaren gönüllüler kanunun yönlendirmesinden faydalanabilmektedir. süreksiz eleman eklenir.

Ancak, tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki devir için geriye dönük ödeme yapılmayacaktır.

Orman ucu dışına çıkarılacak yerler tespit edilerek Hazine adına tescil edilecektir.

Orman kadastrosu yapılacak ormanlık alanlarda orman hududu dışına çıkarılacak alanlar ile orman kadastrosu yapılacak ormanlık alanlarda aynı anda belirlenerek Hazine adına tescil edilecek.

Ancak, yapılacak itirazları inceleyecek olan kadastro kuruluna Orman Genel Müdürlüğünce orman kadastro kurullarında en az 2 yıl çalışmış yüksek orman mühendisi veya orman mühendisi ile kıdemli ziraat mühendisi veya ziraat mühendisi atanacak. bu çalışmaları yapacak olan kadastro ekibi ile birlikte.

Orman sınırları dışına çıkarılması işlemlerine karşı hak sahibi tarafından açılacak itiraz davalarında karşı taraf Hazine ve Orman Genel Müdürlüğü olacaktır.

Kesinleşme tarihinden itibaren 10 yıl geçtikten sonra kadastro öncesi kanuni sebeplere dayanarak Hazine Müsteşarlığı dışında herhangi bir itiraz yapılamaz ve dava açılamaz.

İhtilaflı tarım alanları kiralanabilir

Teklif ile kullanılmayan arazilerin özlerine ve mülkiyet haklarına dokunulmadan, kamu yararı gözetilerek üretime kazandırılması ve bu durumda ülke ekonomisine katkı sağlanması amacıyla düzenleme yapılıyor.

Buna göre Tarım ve Orman Bakanlığı; Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin karar ve tasarrufunda bulunan tarım arazileri hariç olmak üzere, hissedarlık, mülkiyet anlaşmazlığı, bölünme, tarımsal faaliyetin sona ermesi gibi sebeplerle arka arkaya iki yıl ekilmeyen tarım arazilerinin, göç veya başka bir nedenle. Bu arazileri, arazi sahipleri için kira geliri ile ve arazinin niteliğinin değişmemesi kuralı ile rayiç değerine kavuşturmak üzere, rayiç değerinden az olmamak üzere bir süreliğine kiralayabilecektir. tasarruf edin ve kamu yararına kullanın.

Kiralama, öncelikle kiralanacak arazinin bulunduğu yerleşim yerinde oturanlara veya sivil toplum kuruluşlarına ve meslek odalarına yapılacaktır.

Genel kararlara göre Bakanlık, taşınmaz ticaret izin belgesine sahip işletmeler ve anlaşmalı işletmelere de kiralama işlemlerini yaptırabilecek.

Kiralanan araziler, Bakanlıkça belirlenecek kayıt sistemlerine kaydedilecek ve kiracılar bu arazilerle ilgili tarımsal tabanlardan yararlanacak. Kiralanacak yerlerin güncel kira bedelleri ile kiraya verenlerin yetiştirebilecekleri eser veya eser takımları, Tarım ve Orman Bakanlığı il veya ilçe müdürlükleri tarafından yerel veya elektronik ortamda ilan edilecek.

Öncelik kümelerinden birden fazla istekli çıkarsa en yüksek teklifi verene kiralanır. Öncelik kümelerinden teklif veren yoksa, diğer teklif verenlerden en yüksek teklifi verene kiralanacaktır.

Arsa sahiplerine veya hak sahiplerine ulaşılamaması durumunda, kira bedelleri mahalli tahsis edilecek ve bir kamu bankası nezdinde açılacak vadeli mevduat hesabına yatırılacaktır.

İhtilaflı arsalarda ihtilafın çözülmesi halinde birikmiş kira geliri ve ferrileri hak sahiplerine dağıtılacaktır.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na idari uzman kadro

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nda kısmi zamanlı uzman olarak görev yapan ve halen görevde bulunan çalışanlar, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde “İdari Uzman” unvanı ile sözleşmeli işçi olarak atanacak.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde yazılı olarak başvurmayanlar atanmaz ve kendileriyle hizmet sözleşmesi yapılmaz.

Kendi sınırları içinde üretilen oduna dayalı orman işlerinin satış gelirlerinden üretim tüketimleri düşüldükten sonra kalan miktarın yüzde 10’a kadar olan kısmı, ormancılık faaliyetlerinde bulunan orman köylülerine şahsen veya nakden dağıtılır. .

Depremden etkilenen illerde tarımsal amaçlı faaliyet gösteren kooperatifler ve üretici birlikleri için teklife kesintili bir konu eklendi.

Buna göre, deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde tarımsal amaçlı faaliyet gösteren kooperatifler ve bağlı üretici birlikleri, genel kurul toplantılarını 31 Ekim 2023 tarihine kadar erteleyebilecek. bu birlik ve kooperatifler 31 Aralık 2023 tarihinden önce genel kurul toplantılarını yapamayacaklardır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları bir sonraki genel kurul toplantısına kadar devam edecektir.

(Bitti)

ortaca-haber.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler